สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มติย่อการประชุมสภา

มติย่อการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปี พ.ศ. 2560
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6

ปี พ.ศ. 2559
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6
การประชุม ครั้งที่  7
การประชุม ครั้งที่  8

การประชุม ครั้งที่  9
การประชุม ครั้งที่  10
การประชุม ครั้งที่  11

ปี พ.ศ. 2558
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6
การประชุม ครั้งที่  7
การประชุม ครั้งที่  8
การประชุม ครั้งที่  9

การประชุม ครั้งที่  10

ปี พ.ศ. 2557
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6
การประชุม ครั้งที่  7

การประชุม ครั้งที่  8
การประชุม ครั้งที่  9

ปี พ.ศ. 2556
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6
การประชุม ครั้งที่  7
การประชุม ครั้งที่  8

ปี พ.ศ. 2555
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6
การประชุม ครั้งที่  7

ปี พ.ศ. 2554
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6
การประชุม ครั้งที่  7
การประชุม ครั้งที่  8

ปี พ.ศ. 2553
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4


ปี พ.ศ. 2552
การประชุม ครั้งที่  1
การประชุม ครั้งที่  2
การประชุม ครั้งที่  3
การประชุม ครั้งที่  4

การประชุม ครั้งที่  5
การประชุม ครั้งที่  6

กลับหน้าหลัก