สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บทบาทหน้าที่สภา
บุคลากร
ติดต่อ
 
โครงสร้างสภา
กรรมการสภา
ระเบียบข้อบังคับ
 
ปฏิทินการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
มติย่อการประชุม
 
ภาพกิจกรรม
เอกสารทั่วไป
 
ค้นหา :  

สภาสถาบัน ขอแสดงความยินดีแด่ท่านนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงความยินดีแด่ท่านนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2554 สาขานิติศาสตร์
สวัสดีปีใหม่ 2557